Career

 पाठ्यक्रमहरू

बिज्ञापन तथा नतिजा 

प्राविधिक प्रहरी समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूह तर्फ रिक्त प्रा.प्र.ना.उ.,प्रा.प्र.नि.,प्रा.प्र.ना.नि.र प्रा.प्र.स.नि. पदहरुको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०५-२५)

प्रहरी जवान (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०५-२३)

प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७८-०३-२८)